Регистрирајте се за добивање на ваучер од 50 евра за купување на БОЕН паркет кој може да го искористите до крајот на 2020 година.